Privatumo politika

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1. Įmonė arba Asmens duomenų valdytojas – MB „Mados kryptis“, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas 305651014, registruotos buveinės adresas Smolensko g. 19, Vilnius, Lietuva.

1.2. Klientas arba duomenų subjektas – fizinis asmuo – Bendrovės klientas (įskaitant interneto svetainės lankytojus), kurio asmens duomenis renka Bendrovė.

1.3. Elektroninė parduotuvė – tai Bendrovės viršutinių drabužių elektroninė parduotuvė adresu https://wishnevska.com.

1.4. Paslaugos – visos Bendrovės teikiamos paslaugos.

1.5. Asmens duomenys – bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta remiantis tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas ar daugiau asmeninių, fizinių, fiziologinių, psichologinių, psichologinių, ekonominių, kultūrinių ar socialinių duomenų požymių.

1.6. Asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija: rinkimas, įrašymas, saugojimas, laikymas, klasifikavimas, grupavimas, apibendrinimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitas veiksmas arba veiksmų visuma.

1.7. Partneris – juridinis asmuo, teikiantis Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės veikla, arba parduodantis jai prekes, arba vykdantis bendrus projektus su Bendrove, įskaitant, bet neapsiribojant, rinkodaros kampanijas, bendras pardavimo kampanijas, lojalumo programas ir kt. žiniasklaidos priemonėse, interneto svetainėse, elektroninėse parduotuvėse, mažmeninės prekybos parduotuvėse, prekybos tinkluose ir kt.

1.8. Slapukas – nedidelė tekstinė informacija, kuri automatiškai sukuriama naršant interneto svetainėje ir kuri saugoma lankytojo kompiuteryje ar kitame įrenginyje.

1.9. Tiesioginė rinkodara – tai veikla, kai paštu, telefonu ar kitomis priemonėmis asmenims siūlomos prekės ir paslaugos ir (arba) klausiama jų nuomonės apie siūlomas prekes ar paslaugas.

1.10. Privatumo politika – tai šis dokumentas, kuriame išdėstyti asmens duomenų tvarkymo principai ir taisyklės naudojantis elektroninės parduotuvės paslaugomis.

1.11. Paskyra – pagrindiniai Kliento prisijungimo prie Elektroninės parduotuvės duomenys, kuriuos sudaro elektroninio pašto adresas ir Slaptažodis.

1.12. Slaptažodis – Kliento sukurtas unikalus skaičių, raidžių arba skaičių ir raidžių ar kitų simbolių derinys, kurį galima įvesti norint prisijungti prie Elektroninės parduotuvės.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Klientas suteikia Bendrovei teisę atlikti visus asmens duomenų tvarkymo veiksmus šioje Privatumo politikoje numatyta apimtimi ir tikslais.

2.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, taip pat šia Privatumo politika.

2.3. Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi laikantis šių principų:

2.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

2.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai;

2.3.3. Asmens duomenys turi būti tinkami ir tik tokie, kokie yra būtini jiems rinkti ir toliau tvarkyti;

2.3.4. Asmens duomenys turi būti nuolat atnaujinami;

2.3.5. Asmens duomenys saugomi tokia forma, kad būtų galima nustatyti Duomenų subjektų tapatybę ne ilgiau, nei to reikia tiems tikslams, dėl kurių duomenys buvo surinkti ir dėl kurių jie tvarkomi.

2.3.6. Visa informacija apie Asmens duomenis yra konfidenciali;

2.3.7. Kliento Asmens duomenys ir asmeninė informacija nenaudojami neteisėtais tikslais.

2.4. Laikoma, kad Klientas, pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje, susipažino su aktualios redakcijos Privatumo politika ir su ja sutinka. Jei Klientas nesutinka su kuria nors Privatumo politikos dalimi ar visa Privatumo politika, Klientas neturi teisės pateikti užsakymo ir pirkti prekių šioje elektroninėje parduotuvėje.

2.5. Su Privatumo politika galima susipažinti Elektroninėje parduotuvėje ir bet kada ją atsispausdinti. Privatumo politika gali būti keičiama, papildoma ar atnaujinama Bendrovės nuožiūra. Nauja Privatumo politikos versija skelbiama elektroninėje parduotuvėje.

2.6. Pirminės registracijos E. parduotuvėje metu Klientas privalo nurodyti savo vardą, pavardę, slapyvardį, el. pašto adresą, sugalvoti saugų Slaptažodį ir pateikti tikslius Asmens duomenis E. parduotuvei.

2.7. Naudodamasis Paslaugomis, taip pat pirkdamas E-parduotuvėje, Klientas visada privalo pateikti tikslius Asmens duomenis E-parduotuvei ir atsako už jų teisingumą.

2.8. Klientas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti ir papildyti Paskyroje esančius Asmens duomenis arba kreiptis į E-parduotuvę su prašymu panaikinti Paskyrą.

2.9. Klientas privalo neatskleisti slaptažodžio tretiesiems asmenims ir jį saugoti; priešingu atveju visa su tuo susijusi atsakomybė tenka Klientui.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, NAUDOJIMAS, TAISYMAS IR SAUGOJIMAS

3.1. Bendrovė gerbia kiekvieno Kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (t. y. vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, sąskaitos išrašymo adresas, pristatymo adresas, produkto / paslaugos apmokėjimo duomenys (banko sąskaitos numeris, apmokėjimo būdas ir kt.), pirkimo istorija) renkami ir tvarkomi toliau nurodytais tikslais:

3.1.1. Elektroninės prekybos tikslais. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, sąskaitos išrašymo adresas, telefono numeris, pristatymo adresas, produkto / paslaugos pristatymo adresas, IP adresas, produkto / paslaugos mokėjimo duomenys (mokėjimo būdas, sąskaitos numeris, mokėjimo suma, mokėjimo paskirtis, mokėjimo duomenys). Elektroninės prekybos tikslais naudojamų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės datos.

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pirkimo istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais naudojamų asmens duomenų saugojimo laikotarpis yra 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės datos.

3.2. Klientas gali sutikti, kad jo Asmens duomenys (vardas, pavardė, el. pašto adresas) būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Jei Klientas, davęs sutikimą tvarkyti jo duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, taip pat gauti Tiesioginės rinkodaros pranešimus, nebenori, kad tokie duomenys būtų tvarkomi, ir apie tai informuoja Bendrovę, Bendrovė nebetvarkys jo Asmens duomenų Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nesiųs Klientui jokių elektroninių naujienų, išskyrus informaciją, susijusią su Kliento užsakymu.

3.3. Klientas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą Bendrovei tvarkyti Kliento Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu, apie tai pranešdamas Bendrovei elektroniniu paštu info@wishnevska.com ir aiškiai nurodydamas, kad atšaukia savo sutikimą naudoti jo Asmens duomenis Tiesioginės rinkodaros tikslu ir nebenori gauti jokių Tiesioginės rinkodaros pranešimų.

3.4. Klientas taip pat turi galimybę atšaukti savo sutikimą paspausdamas atitinkamą nuorodą kiekviename siunčiamame elektroniniame laiške.

3.5. Klientas, kaip Duomenų subjektas, turi šias teises, susijusias su Kliento Asmens duomenų tvarkymu:

3.5.1. Gauti iš Bendrovės informaciją apie Kliento Asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su savo Asmens duomenimis ir jų tvarkymo būdais.

3.5.2. Gauti iš Bendrovės informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Kliento Asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams jie buvo pateikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus;

3.5.3. Reikalauti ištaisyti, sunaikinti Kliento Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jo Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų.

3.6. Norėdamas pasinaudoti savo teisėmis, Klientas privalo pateikti pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą. Bendrovė kartą per metus nemokamai pateikia Duomenų subjektui informaciją apie Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą. Klientas, gali pasinaudoti 3.5 punkte numatytomis teisėmis kreipdamasis į mus el. paštu info@wishnevska.com. Bendrovė turi teisę ištaisyti, pakeisti, ištrinti Asmens duomenis arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymą tik nustačiusi besikreipusio Kliento tapatybę.

3.7. Kliento Asmens duomenys neteikiami trečiosioms šalims, išskyrus toliau nurodytus atvejus:

3.7.1. Kai yra gautas Kliento sutikimas, kaip nustatyta šioje Privatumo politikoje;

3.7.2. Asmens duomenys teikiami elektroninės prekybos tikslais Partneriams, teikiantiems Bendrovei paslaugas, susijusias su Bendrovės veikla;

3.7.3. Asmens duomenys gali būti teikiami kompetentingoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymuose ir teisės aktuose numatytais atvejais.

3.7.4. Elektroninėje parduotuvėje mokėjimai tvarkomi naudojant „Paysera“, „Stripe“ ir „PayPal“ platformas.

„Paysera.lt“ duomenų valdytojas pagal 2018-09-19 Bendrą duomenų valdymo sutartį Nr. 20180919 yra „Paysera“ tinklas. „Paysera“ kontaktiniai duomenys skelbiami Paysera interneto svetainėje. Paysera paskirto duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys: dpo@paysera.com;

„PayPal“ – mokėjimai internetu. Pagrindinė būstinė JAV, vietiniai padaliniai daugelyje kitų šalių. „PayPal“ turi atskiras privatumo politikas, priklausomai nuo jūsų buvimo vietos, jos išvardytos „PayPal“ teisinių sutarčių puslapyje. Perkėlimo iš EEE apsaugos priemonė: ES patvirtintos privalomos įmonių taisyklės.

Mokėjimas kredito kortele per „Stripe“. Šios mokėjimo paslaugos teikėjas yra „Stripe“, 185 Berry Street, Suite 550, San Francisco, CA 94107. Jei pasirinksite mokėti per „Stripe“, jūsų įvesti mokėjimo duomenys bus siunčiami į „Stripe“. Išsamesnės informacijos apie „Stipes“ privatumą rasite šioje nuorodoje.

3.8. Klientas yra informuotas apie savo teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, t. y. Klientas turi teisę pareikšti nesutikimą iš karto arba vėliau.

3.9. Klientas sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų perduodami Partneriams vykdant Kliento užsakymą, pateiktą Elektroninėje parduotuvėje, taip pat Bendrovei teikiant Paslaugas Klientui, taip pat Bendrovės Partneriams, kaip nurodyta 3.7 punkte.

3.10. Jei Klientas nesutinka su Privatumo politika, Klientas negalės naudotis Elektroninės parduotuvės paslaugomis.

3.11. Bendrovė įgyvendina organizacines ir technines priemones, kad apsaugotų Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

3.12. Klientas sutinka, kad tais atvejais, kai tai būtina pagal kompetentingų institucijų nurodymus ir (arba) Kliento Asmens duomenys galėjo būti panaudoti vykdant neteisėtą veiklą, arba yra pagrįstų įtarimų dėl tapatybės vagystės, dėl kurių kompetentingos teisėsaugos institucijos atlieka ikiteisminį tyrimą, arba yra kitų teisėtų priežasčių ar tikslų, jo Asmens duomenys būtų saugomi Bendrovės serveriuose ilgesnį terminą, nei nurodyta šioje Privatumo politikoje.

3.13. Bendrovė, gavusi Duomenų subjekto nurodymą ar prašymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia Klientui atsakymą, kuriuo tenkina prašymą/nurodymą arba pagrįstai atsisako jį tenkinti. Jei Duomenų subjektas to prašo, atsakymas turi būti pateiktas raštu.

3.14. Tam, kad Bendrovė galėtų pasiūlyti Klientui visas paslaugas Elektroninėje parduotuvėje, Klientui sutikus, Kliento kompiuteryje (įrenginyje) saugoma informacija apie Slapukus, kurie naudojami siekiant identifikuoti Klientą kaip ankstesnį Elektroninės parduotuvės naudotoją renkant Elektroninės parduotuvės lankomumo statistiką, informaciją apie pirkinių krepšelį. Klientas bet kuriuo metu gali peržiūrėti, kokie Slapukai yra išsaugoti, ir gali ištrinti kai kuriuos arba visus jo įrenginyje išsaugotus Slapukus.

3.15. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos tvarkyti arba ištrinti, galite apsilankyti adresu www.allaboutcookies.org.

3.16 Mūsų naudojami slapukai

Sužinokite daugiau apie mūsų naudojamus slapukus ir pakeiskite savo nuostatas.

4. DUOMENŲ GAVĖJAI

4.1. Jūsų Asmens duomenis perduodame tik patikimoms trečiosioms šalims ir tik siekiant suteikti aukštos kokybės paslaugas ir tinkamai įgyvendinti Asmens duomenų tvarkymo tikslus. Be pirmiau išvardytų duomenų gavėjų, jūsų duomenys taip pat gali būti perduodami:

4.1.1 mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, skaitmeninės rinkodaros, audito, teisines ir kitas paslaugas;

4.1.2 „Paysera.lt“, „Stripe“ ir „PayPal“ (mūsų partneriams, teikiantiems elektroninių atsiskaitymų ir mokėjimų paslaugas). Su „Paysera.lt“ duomenų apsaugos politika galite susipažinti čia, su „Paypal“ duomenų apsaugos politika galite susipažinti čia. Išsamesnės informacijos apie „Stipes“ privatumą rasite šioje nuorodoje.

4.1.3 valstybės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms;

4.1.4 „Google“ („Google Analytics“ ir „Youtube“ paslaugos); duomenys perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas. Duomenys saugomi pagal Privatumo skydo programą, apie kurią daugiau galite paskaityti čia;

4.1.5 bendrovei „Facebook, Inc.“. duomenys perduodami į Jungtines Amerikos Valstijas. Duomenys saugomi pagal Privatumo skydo programą, apie kurią daugiau informacijos galite rasti čia;

4.1.6 „Mailchimp“ (el. pašto rinkodaros paslaugos) paslaugų teikėjui „The Rocket Science Group LLC“. Daugiau informacijos apie „Mailchimp“ privatumo praktiką rasite adresu https://mailchimp.com/legal/privacy/

4.2. Visiems tokiems paslaugų teikėjams teikiame tik tuos asmens duomenis, kurie būtini konkrečiai paslaugai atlikti.

5. KITOS NUOSTATOS

5.1. Bendrovė turi teisę visiškai ar iš dalies pakeisti ar papildyti „Privatumo politiką“. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

5.2. Šioje interneto svetainėje gali būti turinio (pavyzdžiui, vaizdo įrašų, nuotraukų, teksto ir kt.), įkelto iš kitų interneto svetainių. Tokio įkelto turinio peržiūra ir tvarkymas šioje svetainėje prilygsta apsilankymui svetainėse, iš kurių turinys buvo įkeltas. Šios svetainės gali rinkti duomenis apie jus, naudoti slapukus, trečiųjų šalių stebėjimo paslaugas ir stebėti jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungę prie tų svetainių.

5.3. Jei turite klausimų, kreipkitės šiais kontaktais: info@wishnevska.com.

Pradėkite rašyti ir paspauskite Enter, kad ieškotumėte

Pirkinių krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.